A személyes adatok védelmének feltételei

A személyes adatok védelmének feltételei

 

I.

Alapvető rendelkezés

A személyes adatok kezelője az Európai parlament 4-ik bekezdés 7-ik pont és a Tanács (EU) a személyes adatokról szóló 2016/679 rendelete alapján a személyes adatok feldolgozásával és ezeknek szabad áramlásával kapcsolatos előírások betartásával, továbbá csak: „GDPR”) megbízott személy: Roman Petr, regisztrációs szám 736 01 535, székhely - Husova 397, Golčův Jeníkov, Cseh Köztársaság (a továbbiakban csak: „adatkezelő“).

A személyes adatok kezelője:

lakcím: Husova 397, Golčův Jeníkov, Czech Republic

e-mail: petr.r.firm@seznam.cz

telefon: 777 841 700

Az általános adatvédelmi rendelet a személyes adatokat az adatok kezelése során használt technológiától függetlenül védi – a jogszabály „technológiasemleges” és egyaránt vonatkozik az automatizált és manuális kezelésre, feltéve, hogy az adatokat kritériumok szerint rendszerezik (pl. betűrendben). Nem számít az sem, hogy az adatokat milyen módon tárolják: IT-rendszerben, videokamerás megfigyelőrendszerben vagy papíron; ezen esetek mindegyikére vonatkoznak az általános adatvédelmi rendelet személyes adatok védelmére vonatkozó követelményei.

Az adatkezelő nem nevezett ki megbízottat a személyes adatok védelmére.

 

II.

A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

Az adatkezelő kizárólag olyan személyes adatokat dolgoz fel, amelyek a rendelés sikeres lebonyolításához szükségesek és amelyeket önszántából adott meg

Az adatkezelő olyan személyes és kapcsolattartási adatokat tárol, amelyek nélkülözhetetlenek a adásvételi szerződés sikeres megkötésénél.

 

III.

A személyi adatok feldolgozásának törvényi okai és célja

Az Ügyfél (amennyiben természetes személy) személyi adatait a Társaság, mint adatkezelő, az Európai Parlament és a Tanács (EU)2016/679 számú, 2016.április 27-én kiadott, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésének tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettel (továbbiakban csak mint: „GDPR”) összhangban dolgozza fel.

Az adatok más vételező részére nem lesznek kiadva. A személyi adatok feldolgozása mindig csak a cél elérésének mértékében, szükséges idejében történik, amely cél elérésének érdekében lettek megadva, és csak elsősorban addig, amíg a szerződéses jogviszony tart. Ezen idő elteltével az adatkezelő az Ügyfél (amennyiben természetes személy)csakis olyan adatát jogosult kezelni, amely az esetleges bírósági tárgyaláson, a szerződési jogviszonyból következő, saját jogos érdekének védelméhez szükséges. A személyes adatok igénylése egy olyan kérés, amelyet a VOP (Általános üzleti feltételek) alapján megkötött szerződésben fel kell tüntetni, mivel ez törvényi követelmény. Az Ügyfél nem köteles a saját személyi adatait megadni, viszont amennyiben nem adja meg, nem lehetséges vele a szerződést megkötni, valamint a Társaság törvényi kötelességeit nem tudja teljesíteni.

A személyi adatok feldolgozásakor nem hozunk az automatikus döntést, ide értendő profilalkotás elvégzése is. Az adatok feldolgozása kapcsolatában az Ügyfél a következő jogokkal rendelkezik: Az érintett hozzáférési joga a GDPR 15. cikk szerint, A helyesbítéshez való jog a GDPR 16. cikk szerint, A törléshez való jog a GDPR 17. cikk szerint, Az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikk szerint, Az adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikk szerint, A tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikk szerint, Az automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást a GDPR 22.cikk szerint, A felügyeleti hatóságnál (Személyi Adatok Védelmi Hivatala) történő panasztételhez való jog a GDPR 77. cikk szerint. A fenti jogok érvényesítése érdekében az Ügyfél jogosult a Társasághoz fordulni.

 

IV.

Az adatok megőrzésének ideje

Az adatkezelő a személyi adatokat az Ön és az adatkezelő közti jogviszonyból következő jogérvényesítés és kötelességek teljesítésének szükséges idejére, valamint az jogviszonyból származó követelések idejére tárolja. Az adatok tárolási idejének lejárta után az adatkezelő a személyi adatokat kitörli.

V.

A személyi adatok kezelői (a kezelő alvállalkozói)

A személyes adatok kezelői a következő szállítók: (Cseh és Magyar Posta, PPL, Csomagküldő stb.), Shoptet akik a termékeket / szolgáltatásokat/ szállítják ki, szerződésen alapuló pénztranzakció kezelői, az elektronikus kereskedést biztosító platform (Shoptet) kezelői, további szolgáltatások az elektronikus kereskedést elősegítői és a cég marketinges szolgáltatói.

Az adatkezelő nem szándékozik átadni a személyes adatoka egy harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetnek.

 

VI.

Az Ön jogai

A GDPR által előírt feltételek alapján Ön jogosan érvényesítheti az érintett személyi adataihoz történő hozzáférési jogot, a GDPR 15. cikk alapján, a személyi adatok helyesbítéshez való jogot, a GDPR 16. cikk alapján, illetve az adatkezelés korlátozásához való jogot, a GDPR 18. cikk alapján, a személyi adatok törléséhez való jogot, a GDPR 17. cikk alapján, a tiltakozáshoz való jogot, a GDPR 21. cikk alapján, és az adathordozhatósághoz való jogot, a GDPR 20. cikk alapján. Az adott beleegyezését a személyi adatok kezeléséhez visszavonhatja papír alapú értesítéssel vagy elektronikus levéllel, amelyet a jelen feltételek I. cikkében közölt, az adatok kezelőjének címére küld el. Ezt az ügyfél saját számlája keretében, bármikor megteheti. Továbbá amennyiben úgy véli, hogy a személyi adatai védelmének joga sérült, az illetékes hatóságnál (Személyi Adatok Védelmi Hivatala) panasszal élhet.

VII.

A személyi adatok biztosításának feltételei

Az adatkezelő kijelenti, hogy megtesz minden olyan biztonsági, műszaki és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságos kezelését célozza meg. Az adatkezelő megtesz minden olyan technikai intézkedést, amely a biztonságos adattárolást, valamint a kinyomtatott személyi adatok biztonságos tárolását szolgálja, mindenek előtt biztosítja a webhelyre történő biztonságos /kódolt belépést, az ügyfelek adatbázisban szereplő jelszavának kódolt tárolását, a rendszer rendszeres aktualizálását, a rendszer rendszeres mentését. Az adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csakis az általa feljogosított személyek juthatnak hozzá.

VIII.

Záró rendelkezések

A világhálón lévő elektronikus megrendelés / igénylés adatlapjának elküldésével jóváhagyja, hogy tájékoztatást kapott a személyi adatok védelmének feltételeiről,

valamit, hogy ezt teljes egészében elfogadja. Ezen feltételek elfogadását az adatlapon található beleegyezést igazoló mező bejelölésével teszi meg. A bejelöléssel igazolja, hogy tájékoztatást kapott a személyi adatok védelmének feltételeiről, valamit, hogy ezt teljes egészében elfogadja. Az adatkezelő jogosult ezen feltételek módosítására. A személyi adatok védelmére vonatkozó új feltételek változatát az adatkezelő a saját honlapján, valamint elektronikus levélben közli, amelyet az Ön által az adatkezelőnek megadott elektronikus levélcímre (e-mail), küldi el Önnek.

Ezen feltételek hatályba lépésének napja: 2018.05.25